ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

Organik Hayvansal Üretim

Büyükbaş - Küçükbaş

Bir hayvancılık işletmesi organik hayvancılığa geçtiğinde; hayvanların beslenmesi için kullanılan tüm yem bitkilerinin üretildiği ekim alanlarında, Organik Tarım Yönetmeliği’nin bitkisel üretim kısmında belirtilen organik tarım kuralları geçerlidir. 

 • Tüm hayvanlarda, organik hayvancılıkta yararlanılacak mera ve/veya yem bitkileri ekilen arazilerin tamamında organik tarım mevzuatlarında belirtilen geçiş sürecinin uygulanması zorunludur.
 • Organik işletmelerden getirilen ve tamamen organik yemlerle beslenilen, genetik yapısı değiştirilmemiş, çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar damızlık olarak kullanılır. 
 • Organik hayvancılıkta, tür ve ırk seçiminde yerel koşullar göz önüne alınarak, hastalığa dayanıklı tür ve ırk seçimine dikkat edilir. 
 • Organik hayvancılığa başlandığında ve bir sürünün oluşturulmasında organik olarak yetiştirilmiş hayvanlardan yeterli sayıda bulunamıyorsa, konvansiyonel yetiştirilmiş hayvanların organik hayvancılığa dahil edilmesi, Organik Tarım Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyulması durumunda kontrol organının iznine bağlı olarak sağlanabilir. 
 • Organik hayvan yetiştiriciliğinde tabii tohumlama esastır. Embriyo transferi yapılamaz. Damızlık hayvanlardan tamamen doğal yöntemlerle elde edilen, saklanan ve kullanılan sperma ile suni tohumlama yapılabilir. 
 • Organik hayvancılık yapacak işletmelerdeki hayvanlar, meralara veya açık hava gezinti alanlarına veya açık alanlara erişebilmeli ve birim alan başına düşen hayvan sayısı, üretim birimindeki bitkisel üretime yeterli hayvan gübresi sağlayabilecek şekilde sınırlı olmalıdır. 
 • Organik hayvancılıkta aynı üretim biriminde bulunan tüm hayvanlar, Organik Tarım Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmelidir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetiştirilmeyen hayvanlar, yetiştirildikleri binaların ve arazilerin Organik Tarım Yönetmeliği kurallarına uygun olarak yetiştirme yapılan birimlerden açıkça ayrı olması ve ayrı türlerin bulunması şartıyla aynı işletmede bulunabilirler. 
 • 10 Ağustos 2010 tarih ve 27676 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin  Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmeyen aynı tür hayvanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilen hayvanlar ile aynı anda merada olmamalıdır. 
 • Hayvanların bulunduğu ahırlar ve açık alanların da Organik Tarım Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun olmaları gerekmektedir. 
 • Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapan işletmeler, hayvanların giriş ve çıkışı ve tüm tedavi uygulamaları ile ilgili düzenli kayıtları tutar. 

Kanatlı

Bir kanatlı işletmesi organik kanatlı hayvancılığına geçtiğinde, hayvanların beslenmesi için kullanılan tüm yem bitkileri ekim alanlarında, ilgili organik tarım mevzuatlarının bitkisel üretim kısmında belirtilen organik tarım kuralları geçerlidir.

 • Yumurta üretimi ve etlik piliç üretiminde üretime üç günlük yaştan küçük civcivlerle başlanır.
 • Hayvansal kaynaklı yem maddeleri, ilgili organik tarım mevzuatlarında yer alan özellikleri taşımalıdır.
 • Kanatlılar için, Antibiyotikler, koksidiyostatikler, tıbbi maddeler ile büyümeyi veya üretimi artırıcı diğer maddeler hayvan beslenmesinde kullanılamaz.
 • Yem maddeleri, yem katkı maddeleri, yem işlemeye mahsus yardımcı maddeler ve hayvan beslenmesinde kullanılan ürünler; genetiği değiştirilmiş organizmalar veya bunlardan elde edilmiş ürünler kullanılarak üretilmiş olamaz.
 • Konvansiyonel yem ile organik yem aynı fabrikada aynı anda işlenemez. Organik yemlerin mutlaka etiketlenmesi gerekmektedir.
 • Organik olarak üretilen yemler ile konvansiyonel olarak üretilen yemler, fiziksel olarak ayrı yerlerde tutulmalı ve depolanmalıdır.
 • Organik yem hazırlamada kullanılan her türlü donanımın, konvansiyonel yem hazırlamada kullanılan her türlü donanımdan bütünüyle ayrılması gerekmektedir.
 • Aşırı kalabalık nedeni ile hayvanlarda sağlık problemlerini önlemek için kümesin her bölmesinde uygun sayıda hayvan konulmalıdır Kümes içerisinde metrekarede maksimum 6 hayvan olacak şekilde planlama yapılmalıdır. Bir kümesteki hayvan sayısı 3000 ‘i geçemez.
 • Tüm önleyici tedbirlere rağmen bir hayvanın hastalanması veya yaralanması durumunda, gerekiyorsa uygun bir barınakta izole edilerek, derhal tedavi edilmelidir.
 • Organik kanatlı yetiştiriciliğinde de, hayvanların genetik yapısı değiştirilemez ve genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar organik hayvansal üretimde girdi olarak kullanılamaz. Gen teknolojisi metotları ile hayvan ıslahına izin verilmez. Büyüme veya üretimi artırıcı maddelerin kullanımı ve üremeyi kontrol etmek amacıyla veya diğer amaçlarla hormon ya da benzeri maddelerin kullanımı yasaktır. Ancak hormonlar, tedavi amaçlı veteriner hekim uygulaması olarak hasta hayvana verilebilir.
 • Serbest gezinti alanları, açık hava gezinti alanları veya açık barınak alanları; yerel hava koşullarına ve ilgili türe bağlı olarak yağmura, rüzgara, güneşe ve aşırı sıcaklığa karşı yeterli korunma sağlamalıdır.
 • Barınaklar hayvanlara rahatça ve doğal olarak durabilecekleri, kolayca yatabilecekleri, dönebilecekleri, kendilerini temizleyebilecekleri, tüm doğal pozisyonları alabilecekleri, gerinme ve kanat çırpma gibi tüm doğal hareketleri yapabilecekleri yeterli büyüklükte yer sağlayacak şekilde olmalıdır.
 • İşletmede kokuyu azaltmak, böcek ve kemirgenlerle mücadele amacıyla dışkı, idrar ve dökülmüş veya dağılmış gıdalar ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
 • Kanatlılar açık yetiştirme koşullarında yetiştirilmelidir ve kafeslerde tutulmamalıdırlar. Su kanatlıları iklim şartlarının elverdiği sürece hayvanın refahı veya hijyen şartları nedeniyle akarsulara, gölet veya göllere erişebilmelidirler.
 • Kümeslerde zeminin, asgari üçte biri parçalı veya ızgaralı yapıda değil, düz bir yapıda olmalı ve sap-saman, talaş, kum veya kısa çim gibi maddelerle kaplı olmalıdır.
 • Yumurta tavuğu kümeslerinde zeminin yarıdan fazlası dışkı toplanmasına elverişli olmalıdır.
 • Kanatlı grubunun ve kanatlının büyüklüğü ile orantılı büyüklükte tünek bulunmalıdır.
 • Yumurta tavuklarında doğal ışık ile suni ışıklandırmanın toplamı günde 16 saati geçemez. Suni ışıklandırma olmadan asgari sekiz saat dinlenme süresi uygulanır.
 • Kanatlılar iklim koşullarının elverdiği durumlarda açık hava barınaklarına ulaşabilmeli ve mümkün olduğunca bu durum yaşamlarının asgari 1/3'ünde uygulanmalıdır. Bu açık hava barınakları çoğunlukla bitki örtüsü ile kaplanmalı, koruyucu tesisler bulunmalı ve hayvanların yeterli sayıda suluk ve yemliklere erişmelerine imkan vermelidir.
 • Sağlık nedenleriyle, iki yetiştirme dönemi arasında kümesler boş bırakılmalı, bu süre içerisinde binalar ve tesisat temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.