ORSER, Avrupa Organik Sertifikasyon Kuruluşları Konseyi – EOCC üyesidir. European Organic Certifiers Council (EOCC)
ORSER, Uluslararası Organik Tarim Hareketleri Federasyonu (IFOAM) üyesidir.
ORSER, Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği) üyesidir.

Mevzuat

 • 848/2018 sayılı Avrupa Organik Tarım Mevzuatı
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101

 • EU 2020/464 - EU2018/848 Tüzüğüne Ek: Geçiş sürecinin kısaltılması  için gerekli belgeleri, organik hayvanlar için üretim kurallarını (stok yoğunluğu ve minimum alanlar dahil) ve işlenmiş ürünleri ve Üye Devletler tarafından bulunabilirlik konusunda sağlanacak bilgileri kapsar.
  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/464/oj

 • EU 2021/279 - EU 2018/848'e Ek. Kapsam: Organik üretimde ve organik ürünlerin etiketlenmesinde izlenebilirliği ve uygunluğu sağlamak için kontroller ve diğer önlemler.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.062.01.0006.01.ENG

 • EU 2021/771 -EU 2018/848'e Ek. İlgili: idari ve resmi grup kontrolleri için belirli kriterler ve koşullar
  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/771/oj

 • EU 2021/1165 - EU 2018/848'e
  Ek. Kaygılar: Organik üretimde kullanılmak üzere belirli ürün ve maddelerin yetkilendirilmesi ve bu ürün ve maddelerin listelerinin hazırlanması.
  Ek I: İzin verilen bitki koruma ürünleri
  Ek II: İzin verilen gübreler, besin maddeleri ve toprak iyileştirme maddeleri
  Ek III: İzin verilen yem malzemeleri ve yem katkı maddeleri
  Ek IV: İzin verilen temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri
  Ek V: Gıda maddeleri için katkı maddeleri ve işleme yardımcıları -organik tarım bileşenleri
  Ek VI: Üçüncü ülkelerde kullanılabilecek ürün ve maddeler
  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

 • EU) 2021/1342 -EU 2018/848'e Ek. Kapsam: Üçüncü ülkeler tarafından ve kontrol makamları ve kontrol kuruluşları tarafından tanınmalarının izlenmesi amacıyla gönderilecek bilgiler
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1342

 • EU 2021/1698 -EU 2018/848'e Ek: (AB) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nü, üçüncü ülkelerde organik sertifikalı operatörler ve operatör grupları ve organik ürünler üzerinde kontroller yürütme yetkisine sahip kontrol yetkililerinin ve kontrol organlarının tanınmasına yönelik usule ilişkin gerekliliklerle tamamlamaktadır. ve bunların gözetimine ve bu kontrol makamları ve kontrol organları tarafından gerçekleştirilecek kontrollere ve diğer eylemlere ilişkin kurallar ile ilgili metin
  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj
 • 04.01.2024- Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2325 of 16 December 2021 establishing, pursuant to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council, the list of third countries and the list of control authorities and control bodies that have been recognised under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for the purpose of importing organic products into the UnionAvrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğü uyarınca, organik ürünlerin Birliğe ithalatı amacıyla 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğünün (AT) 33(2) ve (3) maddeleri kapsamında tanınan üçüncü ülkeler ile kontrol makamları ve kontrol kuruluşlarının listesini belirleyen 16 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2325 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
 • 22.06.2023  - Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1202 of 21 June 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the UnionOrganik ürünlerin Birliğe ithalatı amacıyla belirli kontrol otoriteleri ve kontrol kuruluşlarının tanınmasına ilişkin 2021/2325 sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 21
  Haziran 2023 tarihli ve 2023/1202 (AB) sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1202&qid=1687430529114
 • 18.11.2022 - Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2119 of 1 December 2021 laying down detailed rules on certain records and declarations required from operators and groups of operators and on the technical means for the issuance of certificates in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378 as regards the issuance of the certificate for operators, groups of operators and exporters in third countries Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğü uyarınca işletmeciler ve işletmeci gruplarından istenen belirli kayıtlar ve beyanlar ile sertifikaların verilmesine ilişkin teknik araçlar hakkında ayrıntılı kurallar getiren ve üçüncü ülkelerdeki işletmeciler, işletmeci grupları ve ihracatçılar için sertifika verilmesine ilişkin (AB) 2021/1378 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil eden 1 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2119 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
 • 15.11.2022 - Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2240 of 20 October 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/1378, Implementing Regulation (EU) 2021/2119 and Implementing Regulation (EU) 2021/2307 as regards the use of the qualified electronic seal for the issuance of certificates (Text with EEA relevance)Sertifikaların verilmesinde nitelikli elektronik mührün kullanılmasına ilişkin 2021/1378 (AB) sayılı Uygulama Tüzüğü, 2021/2119 (AB) sayılı Uygulama Tüzüğü ve 2021/2307 (AB) sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 20 Ekim 2022 tarihli ve 2022/2240 (AB) sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (AEA ile ilgili metin)
  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2240/oj/eng

 • 05.01.2023 - Consolidated text: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2325 of 16 December 2021 establishing, pursuant to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council, the list of third countries and the list of control authorities and control bodies that have been recognised under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for the purpose of importing organic products into the UnionKonsolide metin: Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğü uyarınca, organik ürünlerin Birliğe ithalatı amacıyla 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğünün (AT) 33(2) ve (3) maddeleri kapsamında tanınan üçüncü ülkeler ile kontrol makamları ve kontrol kuruluşlarının listesini belirleyen 16 Aralık 2021 tarihli ve (AB) 2021/2325 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R2325-20230105

 • 15.11.2022 - Delegated Regulation EU 2022/2238, essentially extending the timeline of the allowance for issuance of paper CoIs and uploading of such CoIs in TRACES from locations in Ukraine not equipped with authorised electronic seal. This extension of allowance applies backdated from 1st July 2022, until 30th November 2022.AB 2022/2238 sayılı Yetkilendirilmiş Yönetmelik, kağıt CoI'lerin düzenlenmesi ve Ukrayna'da yetkili elektronik mühür bulunmayan yerlerden bu tür CoI'lerin TRACES'e yüklenmesine ilişkin izin süresini esasen uzatmaktadır. Bu izin uzatımı, 1 Temmuz 2022'den 30 Kasım 2022'ye kadar geriye dönük olarak uygulanır.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2238&qid=1668532739210

 • 15.11.2022 - Implementing Regulation EU 2022/2240, amending Regulations EU 2021/1378, EU 202/2119 and EU 2021/2307, in regard to issuance of main certificates and certificates of Inspection.
  AB 2022/2240 sayılı Uygulama Tüzüğü, ana sertifikaların ve denetim sertifikalarının verilmesine ilişkin AB 2021/1378, AB 202/2119 ve AB 2021/2307 sayılı Tüzükleri tadil etmektedir.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2240&qid=1668532895723
 • 25.10.2022 - Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2047 of 24 October 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the Union.

  Organik ürünlerin Birliğe ithalatı amacıyla belirli kontrol makamlarının ve kontrol kuruluşlarının tanınmasına ilişkin 2021/2325 sayılı Uygulama Yönetmeliğini (AB) düzelten 24 Ekim 2022 tarihli ve 2022/2047 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği (AB).

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2047&qid=1666696806079

 • 25.10.2022 - Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2049 of 24 October 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the Union.

  Organik ürünlerin Birliğe ithalatı amacıyla belirli kontrol makamları ve kontrol kuruluşlarının tanınmasına ilişkin 2021/2325/AB sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 24 Ekim 2022 tarihli ve 2022/2049/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2049&qid=1666696832773

 • 18.05.2022 - A new Delegated Regulation EU 2022/760 has been issued. This Regulation amends Delegated Regulation 2021/2306, specifically in regard to Certificates of Inspection issued by control authorities and/or control bodies based in Ukraine.

  The amendments are to Article 11 of Regulation 2021/2306. In consideration of the situation in Ukraine, the amendment allows control authorities’ and/or control bodies’ staff based in Ukraine to issue CoIs for exports from Ukraine to the EU, without applying qualified electronic seal in Box 18 of these CoIs, if such seal is not made available to that staff. Further the Regulation defines that border controls of the EU-member states may endorse such CoIs in TRACES with qualified electronic seal or on paper.

  The provisions of Regulation EU 2022/760 are enforced retroactively as of 24th February 2022 and apply until 30th June 2022.

  AB 2022/760 sayılı yeni bir Yetkilendirilmiş Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmelik, özellikle Ukrayna'da yerleşik kontrol makamları ve/veya kontrol kuruluşları tarafından düzenlenen Muayene Sertifikalarına ilişkin 2021/2306 sayılı Yetkilendirilmiş Yönetmeliği tadil etmektedir.

  Değişiklikler 2021/2306 sayılı Tüzüğün 11. Maddesine ilişkindir. Ukrayna'daki durum göz önünde bulundurularak yapılan değişiklik, Ukrayna'da yerleşik kontrol makamları ve/veya kontrol kuruluşları personelinin Ukrayna'dan AB'ye yapılan ihracatlara ilişkin CoI'ları, bu CoI'ların 18. Kutusuna nitelikli elektronik mühür uygulanmaksızın, söz konusu mühür söz konusu personelin kullanımına sunulmadığı takdirde, düzenleyebilmelerine imkan tanımaktadır. Yönetmelik ayrıca, AB üyesi devletlerin sınır kontrollerinin bu tür CoI'leri TRACES'te nitelikli elektronik mühürle veya kağıt üzerinde onaylayabileceğini tanımlamaktadır.

  AB 2022/760 sayılı Tüzük hükümleri 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren geriye dönük olarak yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 2022 tarihine kadar uygulanacaktır.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0760&qid=1652952526300

 • 25.03.2022 - A new Delegated Regulation EU 2022/474 supplementing Article 12(2) and amending Annex II, Part I of Regulation 2018/848, has been recently issued.

  This Delegated act is related to plant production rules only, includes conditions in which CBs may grant derogations for use of non-organic and in-conversion seedlings and plant propagative material in third countries.

  Madde 12(2)'yi tamamlayan ve 2018/848 sayılı Tüzüğün Ek II, Kısım I'ini tadil eden yeni bir AB 2022/474 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzük kısa bir süre önce yayımlanmıştır.

  Bu Yetkilendirilmiş düzenleme sadece bitkisel üretim kurallarıyla ilgili olup, CB'lerin üçüncü ülkelerde organik olmayan ve dönüşüm halindeki fidelerin ve bitki çoğaltım materyallerinin kullanımına yönelik derogasyonlar verebileceği koşulları içermektedir.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0474&qid=1648659073658

 • 01.01.2022 - The consolidated text: Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007 is now available.

  Konsolide metin: 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğünü yürürlükten kaldıran, organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesine ilişkin 30 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (AB) artık mevcuttur.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101&qid=1643883782044

 • 27.12.2021 - Delegated Regulation (EU) 2021/2304 – sets rules for issuance of additional/complimentary certificates for non-use of antibiotics in organic animal products exported from the EU to other countries, including a template of such complimentary certificates. This Regulation applies only for organic animal products leaving the EU.

  2021/2304 (AB) sayılı Yetkilendirilmiş Tüzük - AB'den diğer ülkelere ihraç edilen organik hayvansal ürünlerde antibiyotik kullanılmadığına dair ek/tamamlayıcı sertifikaların verilmesine ilişkin kuralları belirler ve bu tür tamamlayıcı sertifikaların bir şablonunu içerir. Bu Yönetmelik sadece AB'den çıkan organik hayvansal ürünler için geçerlidir.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC

 • 27.12.2021 - Delegated Regulation (EU) 2021/2305 – defines rules on cases where imported organic and in-conversion products into the EU are NOT subject to official controls at BCPs (border control points) at the EU. The Regulation does not set and/or contain actions of the certification bodies of the exporting parties.

  2021/2305 sayılı Yetkilendirilmiş Yönetmelik (AB) - AB'ye ithal edilen organik ve dönüşüm ürünlerinin AB'deki BCP'lerde (sınır kontrol noktaları) resmi kontrollere tabi OLMADIĞI durumlara ilişkin kuralları tanımlar. Yönetmelik, ihracatçı tarafların sertifikasyon kuruluşlarının eylemlerini belirlemez ve/veya içermez.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0005.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC

 • 27.12.2021 - Delegated Regulation (EU) 2021/2306 – contains rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the Certificates of Inspection (CoI), including a template of the CoI. This Regulation includes requirements related to documentary checks for verification in third countries of consignments of products intended to be exported to the EU as organic products or in-conversion products, the issuance of the CoIs and use of TRACES for that purpose. Note that this secondary act contains also contingency arrangements for use of TRACES in certain situations (see Article 8). The Regulation further sets a deadline for expiry of use of paper CoIs – see Article 11. Regulation (EU) 2021/2306 repeals Regulation (EC) No 1235/2008, however pending CoIs issued before 1st January 2022 and/or pending CoIs submitted by importers before 1st January may still be issued in accordance with (EC) No 1235/2008.

  2021/2306 (AB) sayılı Yetkilendirilmiş Tüzük - Birliğe ithal edilmesi amaçlanan organik ürün ve dönüştürülmüş ürün sevkiyatlarına ilişkin resmi kontroller ve CoI şablonu da dahil olmak üzere Kontrol Sertifikalarına (CoI) ilişkin kuralları içerir. Bu Yönetmelik, AB'ye organik ürün veya dönüştürülmüş ürün olarak ihraç edilmesi amaçlanan ürün sevkiyatlarının üçüncü ülkelerde doğrulanmasına yönelik belge kontrolleri, CoI'lerin düzenlenmesi ve bu amaçla TRACES'in kullanılmasına ilişkin gereklilikleri içermektedir. Bu ikincil düzenlemenin, TRACES'in belirli durumlarda kullanılmasına yönelik beklenmedik durum düzenlemelerini de içerdiği unutulmamalıdır (bkz. Madde 8). Yönetmelik ayrıca kağıt CoI'lerin kullanımının sona ermesi için bir son tarih belirlemektedir - bkz. 11. Madde. 2021/2306 (AB) sayılı Tüzük 1235/2008 (AT) sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldırır, ancak 1 Ocak 2022'den önce düzenlenmiş bekleyen CoI'ler ve/veya ithalatçılar tarafından 1 Ocak'tan önce sunulmuş bekleyen CoI'ler 1235/2008 (AT) sayılı Tüzük uyarınca düzenlenmeye devam edebilir.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC

 • 27.12.2021 - Implementing Regulation (EU) 2021/2307 – laying down rules on documents and notifications required for organic and in-conversion products intended for import into the Union, such as notifications before arrival of the products at the EU border, specific information in CoIs, extracts of CoIs, transitional provisions for paper CoIs, including template of extract of CoI.

  2021/2307 (AB) sayılı Uygulama Tüzüğü - Birliğe ithal edilmesi amaçlanan organik ve dönüştürülmüş ürünler için gerekli belge ve bildirimlere ilişkin kuralların belirlenmesi, örneğin ürünlerin AB sınırına varışından önce yapılacak bildirimler, CoI'lerdeki özel bilgiler, CoI özetleri, CoI özeti şablonu da dahil olmak üzere kağıt CoI'ler için geçiş hükümleri.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.461.01.0030.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A461%3ATOC

 • 29.12.2021 - Regulation (EU) 2021/2325 -establishing, pursuant to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council, the list of third countries and the list of control authorities and control bodies that have been recognised under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for the purpose of importing organic products into the Union.

  (AB) 2021/2325 sayılı Tüzük -Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğü uyarınca, organik ürünlerin Birliğe ithal edilmesi amacıyla 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğünün (AT) 33(2) ve (3) Maddeleri kapsamında tanınan üçüncü ülkelerin ve kontrol makamları ile kontrol kuruluşlarının listesini belirler.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2325&qid=1640947845981

 • 02.12.2021 - Regulation (EU) 2119/2021 has been published, defining that certification bodies have to issue certificates in accordance with the model defined in Annex VI of Regulation EU 848/2018, as amended by EU 1378/2021, in electronic form, via TRACES.

  In addition, the new Act defines requirements to records keeping by operators and to declarations and other communications necessary for controls.

  Sertifikasyon kuruluşlarının, EU 1378/2021 tarafından değiştirilen EU 848/2018 sayılı Tüzüğün Ek VI'sında tanımlanan modele uygun olarak TRACES aracılığıyla elektronik ortamda sertifika düzenlemesi gerektiğini tanımlayan (EU) 2119/2021 sayılı Tüzük yayımlanmıştır.

  Buna ek olarak, yeni Kanun, operatörler tarafından kayıtların tutulması ve kontroller için gerekli beyanlar ve diğer iletişimler için gereklilikleri tanımlamaktadır.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2119&qid=1638439753882

 • 22.06.2021 - Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1691 of 12 July 2021 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for record-keeping for operators in organic production (Text with EEA relevance)

  Organik üretimde operatörler için kayıt tutma gerekliliklerine ilişkin 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün (AB) Ek II'sini tadil eden 12 Temmuz 2021 tarihli ve 2021/1691 sayılı Komisyon Yetkili Yönetmeliği (AEA ile ilgili metin)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1691&lang1=EN&from=NL&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=57bdb66e-c76c-4357-af4a-b0507eaa496c

 • 23.09.2021 - Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1697 of 13 July 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the criteria for the recognition of control authorities and control bodies that are competent to carry out controls on organic products in third countries, and for the withdrawal of their recognition (Text with EEA relevance)

  Üçüncü ülkelerde organik ürünlerin kontrollerini yürütmeye yetkili kontrol otoriteleri ve kontrol kuruluşlarının tanınması ve tanınmalarının geri çekilmesine ilişkin kriterlere ilişkin 2018/848/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tadil eden 13 Temmuz 2021 tarihli ve 2021/1697/AB sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Tüzüğü (AEA ile ilgili metin)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1697#:~:text=Commission%20Delegated%20Regulation%20%28EU%29%202021%2F1697%20of%2013%20July,withdrawal%20of%20their%20recognition%20%28Text%20with%20EEA%20relevance%29

  Regulation (EU) 2021/1698 Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1698 of 13 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with procedural requirements for the recognition of control authorities and control bodies that are competent to carry out controls on operators and groups of operators certified organic and on organic products in third countries and with rules on their supervision and the controls and other actions to be performed by those control authorities and control bodies (Text with EEA relevance)

  now includes a wide range of important points such as:

  Proceedings for initial recognition of certification bodies to Regulation EU 848/2018 (i.e for compliance),

  Requirements for ongoing supervision of the recognised certification bodies,

  Requirements to controls to operators by the certification bodies and control authorities, including re. additional controls,

  Introduced specific controls in cases of High-risk products (Art. 8),

  Specific requirements for certification of producer groups,

  Requirement to certification bodies for having catalogue of measures in cases of established non-compliances of their operators – Annex IV.

  2021/1698 (AB) sayılı Tüzük Organik sertifikalı işletmeciler ve işletmeci grupları ile üçüncü ülkelerdeki organik ürünler üzerinde kontroller gerçekleştirmeye yetkili kontrol otoriteleri ve kontrol kuruluşlarının tanınmasına ilişkin usuli gereklilikler ile bunların gözetimi ve bu kontrol otoriteleri ve kontrol kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek kontroller ve diğer eylemlere ilişkin kurallar içeren 2018/848 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tamamlayan 13 Temmuz 2021 tarihli ve 2021/1698 (AB) sayılı Komisyon Yetki Devri Tüzüğü (AEA ile ilgili metin)

  gibi çok çeşitli önemli noktaları içermektedir:

  Belgelendirme kuruluşlarının AB 848/2018 sayılı Yönetmeliğe göre ilk tanınmasına yönelik işlemler (yani uyum için),

  Tanınmış belgelendirme kuruluşlarının sürekli denetimi için gereklilikler,

  Ek kontroller de dahil olmak üzere, belgelendirme kuruluşları ve kontrol makamları tarafından operatörlere yönelik kontrollere ilişkin gereklilikler,

  Yüksek riskli ürünler için özel kontroller getirilmiştir (Madde 8),

  Üretici gruplarının belgelendirilmesi için özel gereklilikler,

  Belgelendirme kuruluşlarına, operatörlerinin tespit edilen uygunsuzlukları durumunda önlemler kataloğuna sahip olma zorunluluğu - Ek IV.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1698&qid=1634567086107

 • 11.08.2021 - Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1325 of 10 August 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/977 as regards the period of application of the temporary measures in relation to controls on the production of organic products

  Organik ürünlerin üretimine ilişkin kontrollerle ilgili geçici tedbirlerin uygulama süresine ilişkin olarak (AB) 2020/977 sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 10 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/1325 (AB) sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.288.01.0021.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A288%3ATOC

 • 16.08.2021 - Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1342 of 27 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the information to be sent by third countries and by control authorities and control bodies for the purpose of supervision of their recognition under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for imported organic products and the measures to be taken in the exercise of that supervision

  İthal organik ürünler için 834/2007/AT sayılı Konsey Tüzüğünün 33(2) ve (3) Maddesi kapsamında tanınmalarının denetlenmesi amacıyla üçüncü ülkeler ve kontrol makamları ve kontrol kuruluşları tarafından gönderilecek bilgilere ve bu denetimin uygulanmasında alınacak tedbirlere ilişkin kurallar içeren (AB) 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tamamlayan 27 Mayıs 2021 tarihli ve 2021/1342 sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Tüzüğü

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.292.01.0020.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A292%3ATOC

 • 31.08.2021 - Council Decision (EU) 2021/1345 of 28 June 2021 authorising the opening of negotiations with Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israel, Japan, New Zealand, South Korea, Tunisia and the United States with a view to concluding agreements on trade in organic products

  Organik ürünlerin ticaretine ilişkin anlaşmaların akdedilmesi amacıyla Arjantin, Avustralya, Kanada, Kosta Rika, Hindistan, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tunus ve Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin başlatılmasına yetki veren 28 Haziran 2021 tarihli ve 2021/1345 (AB) sayılı Konsey Kararı

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.306.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A306%3ATOC

 • 20.08.2021 - A new implementing regulation on the model of certificate has been published. Annex II of Implementing regulation EU 1378/2021 now defines the categories in the scope of the new EU organic Regulation as follows:

  A: Unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material;

  B: Livestock and unprocessed livestock products;

  C: Algae and unprocessed aquaculture products;

  D: Processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food;

  E: Feed;

  F: Wine;

  G: Other products listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not covered by the previous categories.

  Sertifika modeline ilişkin yeni bir uygulama yönetmeliği yayımlandı. EU 1378/2021 sayılı Uygulama Yönetmeliği Ek II, yeni AB organik Yönetmeliği kapsamındaki kategorileri aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

  A: Tohumlar ve diğer bitki üreme materyalleri dahil olmak üzere işlenmemiş bitkiler ve bitki ürünleri;

  B: Çiftlik hayvanları ve işlenmemiş çiftlik hayvanı ürünleri;

  C: Algler ve işlenmemiş su ürünleri;

  D: Gıda olarak kullanılmak üzere su ürünleri yetiştiriciliği ürünleri de dahil olmak üzere işlenmiş tarım ürünleri;

  E: Yem;

  F: Şarap;

  G: 2018/848 sayılı Tüzük (AB) Ek I'de listelenen veya önceki kategorilerin kapsamına girmeyen diğer ürünler.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1378&qid=1629706186031

 • 20.07.2021 - Regulation EU 1189/2021 amending Regulation EU 848/2018 regards the production and marketing of plant reproductive material of organic heterogeneous material of particular genera or species. Although the delegated Regulation is dated May 2021 it was officially published on 20th July 2021 and enters into force on 1st January 2022.

  AB 848/2018 sayılı Tüzüğü tadil eden AB 1189/2021 sayılı Tüzük, belirli cins veya türlere ait organik heterojen materyalin bitki üreme materyalinin üretimi ve pazarlanması ile ilgilidir. Yetki devri Yönetmeliği Mayıs 2021 tarihli olmasına rağmen resmi olarak 20 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanmış ve 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A258%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.258.01.0018.01.ENG

 • 16.07.2021 - The Regulation will come into force from 1st January 2022, except of Articles 5(1-3) and 7 which come into effect on 1st January 2024, and includes:

  General rules on allowed inputs and substances and their inclusion in positive lists

  New Annex I: Plant Protection Products

  New Annex II: Fertilisers

  New Annex III: products for feed

  New Annex IV: Cleaning and Disinfection Products – with transitional rules

  New Annex V: products for food and yeast – transitional rules for the list of non-organic ingredients

  New Annex VI: products authorised for use in Third Countries (empty)

  Please note that this Implementing Regulation introduces the possibility that a certification body proposes substances and/or inputs for approval to the COMM for use in area/s (countries) outside of the EU. The relevant steps for such proposals and approval are defined in Article 10 of the attached Regulation.

  Further from the above, Annexes VII and IX of Reg. EC 889/2008 will continue to apply until 31st December 2023 i.e the operators will have around two years to find and switch to use of cleaning substances satisfying Regulation EU 1165 and/or suppliers of non-organic agricultural ingredients as allowed by EU 1165/2021.

  Yönetmelik, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5(1-3) ve 7. Maddeler hariç olmak üzere, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup şunları içermektedir

  İzin verilen girdiler ve maddelere ilişkin genel kurallar ve bunların pozitif listelere dâhil edilmesi

  Yeni Ek I: Bitki Koruma Ürünleri

  Yeni Ek II: Gübreler

  Yeni Ek III: yem amaçlı ürünler

  Yeni Ek IV: Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünleri - geçiş kurallarıyla birlikte

  Yeni Ek V: gıda ve maya ürünleri - organik olmayan bileşenler listesi için geçiş kuralları

  Yeni Ek VI: Üçüncü Ülkelerde kullanımına izin verilen ürünler (boş)

  Bu Uygulama Yönetmeliğinin, bir belgelendirme kuruluşunun AB dışındaki alan/larda (ülkelerde) kullanılmak üzere COMM'a onay için maddeler ve/veya girdiler önermesi olasılığını getirdiğini lütfen unutmayın. Bu tür teklifler ve onay için ilgili adımlar ekli Yönetmeliğin 10. Maddesinde tanımlanmıştır.

  Yukarıdakilere ek olarak, 889/2008 sayılı Yönetmeliğin VII. ve IX. EC 889/2008 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir, yani operatörlerin AB 1165 Yönetmeliğine uygun temizlik maddelerini ve/veya AB 1165/2021 tarafından izin verilen organik olmayan tarımsal bileşen tedarikçilerini bulmak ve kullanmak için yaklaşık iki yılı olacaktır.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC

 • 22.06.2021 - Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1006 of 12 April 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the model of the certificate attesting compliance with the rules on organic production

  Organik üretim kurallarına uygunluğu gösteren sertifikanın modeline ilişkin 2018/848/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tadil eden 12 Nisan 2021 tarihli ve 2021/1006/AB sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Tüzüğü

  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/1006/oj

 • 11.05.2021 - The Delegated Regulation (EU) 2021/771 is about traceability and mass balance checks to be done during the physical on-the-spot inspection and about controls on group of operators.

  This is the 9th secondary act published out of 23 expected by the end of the year.

  Commission Delegated Regulation (EU) 2021/771 of 21 January 2021 supplements Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council by laying down specific criteria and conditions for the checks of documentary accounts in the framework of official controls in organic production and the official controls of groups of operators.

  2021/771 sayılı (AB) Yetkilendirilmiş Yönetmeliği, yerinde fiziksel denetim sırasında yapılacak izlenebilirlik ve kütle dengesi kontrolleri ile operatör grupları üzerindeki kontroller hakkındadır.

  Bu, yıl sonuna kadar yayımlanması beklenen 23 ikincil düzenlemeden 9'uncusudur.

  21 Ocak 2021 tarihli ve (AB) 2021/771 sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Yönetmeliği, organik üretimde resmi kontroller ve operatör gruplarının resmi kontrolleri çerçevesinde belgesel hesapların kontrolleri için belirli kriter ve koşulları ortaya koyarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2018/848 sayılı Yönetmeliğini tamamlamaktadır.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0025.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC

 • 11.05.2021 - The expected extension of the deadline set in Regulation EU 977/2020 has been published amending Regulation EU 772/2021 . This extends the allowance for remote inspections and reduced additional controls by certification bodies and by accreditation bodies until 1st July 2021. A new element is the addition of allowance of max. 24 hours before unannounced inspections in Article 1(6) of EU 977/2020.

  The amendment is enforced as of 1st February 2021 i.e ensures continuity from previous amendment of EU 977/2020 which allowed a deadline until 1st February 2021.

  AB 772/2021 sayılı Tüzüğü tadil eden AB 977/2020 sayılı Tüzükte belirlenen son tarihin beklenen uzatımı yayımlandı. Bu, belgelendirme kuruluşları ve akreditasyon kuruluşları tarafından uzaktan denetimler ve azaltılmış ek kontroller için verilen izni 1 Temmuz 2021'e kadar uzatmaktadır. Yeni bir unsur, habersiz denetimlerden en fazla AB 977/2020 Madde 1(6)'daki habersiz denetimlerden 24 saat önce.

  Değişiklik 1 Şubat 2021 itibariyle yürürlüğe girmiştir, yani 1 Şubat 2021'e kadar süre tanıyan AB 977/2020'nin önceki değişikliğinden devamlılık sağlamaktadır.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0772&qid=1620721293339

 • The following new delegated acts – amending EU 848/2018 have now been published in the Official Journal;

  AB 848/2018'i tadil eden aşağıdaki yeni yetki devri kanunları Resmi Gazete'de yayımlanmıştır;

  20.04.2021 - EU 642/2021 – amends the requirements for collecting, packaging, transport, labelling, (Commission Delegated Regulation (EU) 2021/642 of 30 October 2020 amending Annex III to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain information to be provided on the labelling of organic products )

  AB 642/2021 - toplama, paketleme, taşıma, etiketleme gerekliliklerini değiştirir (Organik ürünlerin etiketlenmesinde sağlanacak belirli bilgilere ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (EU) 2018/848 sayılı Yönetmeliğinin Ek III'ünü değiştiren 30 Ekim 2020 tarihli ve 2021/642 (EU) sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Yönetmeliği)

  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/642/oj

 • 03.05.2021 - EU 715/2021 – amends Article 36 re structure of producer groups and requirements to the ICS of the group, (Commission Delegated Regulation (EU) 2021/715 of 20 January 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for groups of operators)

  AB 715/2021 - Üretici gruplarının yapısı ve grubun ICS'sine ilişkin gereklilikler ile ilgili 36. Maddeyi tadil eder, (operatör gruplarına ilişkin gereklilikler ile ilgili olarak 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tadil eden 20 Ocak 2021 tarihli ve 2021/715 sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Tüzüğü)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0715&qid=1620140170293

 • 03.05.2021 - EU 716/2021 – amends the requirements for derogation for seeds, use of cholesterol for aquatic animals & other practices (Commission Delegated Regulation (EU) 2021/716 of 9 February 2021 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards organic production rules on sprouted seeds and chicory heads, on feed for certain aquaculture animals and on aquaculture parasite treatments)

  AB 716/2021 - tohumlar, su hayvanları için kolesterol kullanımı ve diğer uygulamalar için derogasyon gerekliliklerini değiştirir (Filizlenmiş tohumlar ve hindiba başları, belirli su ürünleri yetiştiriciliği hayvanları için yemler ve su ürünleri yetiştiriciliği parazit tedavileri ile ilgili organik üretim kurallarına ilişkin 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün (AB) II sayılı Ekini değiştiren 9 Şubat 2021 tarihli ve 2021/716 sayılı Komisyon Yetki Yönetmeliği)

  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/716/oj

 • 17.03.2021 - A new regulation (EU) 2021/461 which amends the current Regulation (EC) No 1235/2008 has been published.

  The amendment is the setting of a deadline until 30 June 2021 for the possibility for certification bodies to send the European Commission applications for recognition for equivalency purpose and/or applications for extension of scope.

  Mevcut (EC) 1235/2008 sayılı Yönetmeliği değiştiren yeni bir yönetmelik (EU) 2021/461 yayımlandı.

  Değişiklik, belgelendirme kuruluşlarının Avrupa Komisyonu'na denklik amacıyla tanınma başvuruları ve/veya kapsam genişletme başvuruları gönderebilmeleri için 30 Haziran 2021 tarihine kadar bir son tarih belirlenmesidir.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.091.01.0014.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A091%3ATOC

 • 23.02.2021 - Regulation EU 279/2021 on additional controls, sampling, catalogues of measures by CBs, producers groups and labelling has been published. This new Regulation establishes additional requirements for:

  Procedural steps to be followed by the operator in case of detection of residues of non-allowed products & substances

  Official investigation methodology (for certification bodies)

  Use of indications in labelling of in-conversion products

  Composition and dimension of group of operators (maximum 2000 members per group now official)

  Documents and records for groups of operators and notification from the ICS manager

  Minimum percentages of controls and samplings

  Measures in case of non-established non-compliances

  Exchange of information

  Annex I: National catalogues of measures

  Annex II: OFIS template for irregularities notifications by EU-member states

  This Regulation comes into force on 1st January 2022.

  Ek kontroller, numune alma, CB'ler, üretici grupları ve etiketleme tarafından alınan önlemlerin kataloglarına ilişkin EU 279/2021 sayılı Yönetmelik yayımlandı. Bu yeni Yönetmelik aşağıdakiler için ek gereklilikler getirmektedir:

  İzin verilmeyen ürün ve maddelerin kalıntılarının tespit edilmesi durumunda operatör tarafından izlenecek prosedürel adımlar

  Resmi soruşturma metodolojisi (belgelendirme kuruluşları için)

  Dönüşüm ürünlerinin etiketlenmesinde endikasyonların kullanımı

  Operatör gruplarının bileşimi ve boyutu (grup başına maksimum 2000 üye artık resmi)

  Operatör grupları için belgeler ve kayıtlar ve ICS yöneticisinden bildirim

  Minimum kontrol ve örnekleme yüzdeleri

  Tespit edilmemiş uyumsuzluk durumunda alınacak önlemler

  Bilgi alışverişi

  Ek I: Ulusal tedbir katalogları

  Ek II: AB üyesi devletler tarafından yapılan usulsüzlük bildirimleri için OFIS şablonu

  Bu Yönetmelik 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0279&qid=1614090248644

 • The Commission Implementing Regulation (EU) 2021/181 of 15 February 2021 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control has been published. It is in force as of 1st January 2021 and applicable until 31.12.2021.

  In brief the amendments are:

  Prolongation of derogations on the use on non-organic young pullets and non-organic protein feed until 31 December 2021.

  Replacing section 1 of Annex V – allowance of monoammonium phosphate is changed to “Monoammonium phosphate (ammonium dihydrogen orthophosphate) with Conditions for use “Only for aquaculture” (previously there were no restrictions to this allowance).

  Extending of allowed applications of some substances allowed in sections A and B of Annex VIII.

  Organik üretim, etiketleme ve kontrol ile ilgili olarak organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesine ilişkin 834/2007/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralları ortaya koyan 889/2008/EC sayılı Tüzüğü tadil eden 15 Şubat 2021 tarihli ve 2021/181/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü yayımlanmıştır. Yönetmelik 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olacaktır.

  Kısaca değişiklikler şunlardır:

  Organik olmayan genç yarka ve organik olmayan protein yemlerinin kullanımına ilişkin derogasyonların 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması.

  Ek V'in 1. bölümünün değiştirilmesi - monoamonyum fosfat izni "Monoamonyum fosfat (amonyum dihidrojen ortofosfat), kullanım koşulları "Sadece su ürünleri yetiştiriciliği için" olarak değiştirilmiştir (daha önce bu izin için herhangi bir kısıtlama yoktu).

  Ek VIII'in A ve B bölümlerinde izin verilen bazı maddelerin izin verilen uygulamalarının genişletilmesi.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.053.01.0099.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A053%3ATOC

 • The following amendments and updates have been issued:

  23.12.2020 - Implementing Regulation (EU) 2020/2196, amending Annexes III and IV of Regulation (EU) 1235/2008, laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries.

  (AB) 1235/2008 sayılı Tüzüğün III ve IV sayılı Eklerini tadil eden ve üçüncü ülkelerden organik ürün ithalatına ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak (AT) 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralları belirleyen (AB) 2020/2196 sayılı Uygulama Tüzüğü.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.434.01.0031.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A434%3ATOC

 • 29.12.2020 - Corrigendum to Delegated Regulation (EU) 2020/1794, for amendment of implementation date of the delegated regulation as of 1st January 2022 amending Part I of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the use of in-conversion and non-organic plant reproductive material.

  Dönüştürülmüş ve organik olmayan bitki üreme materyalinin kullanımına ilişkin 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün (AB) Ek II Bölüm I'ini tadil eden 2020/1794 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzüğün (AB) uygulama tarihinin 1 Ocak 2022 olarak değiştirilmesine ilişkin düzeltme.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.439.01.0032.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A439%3ATOC

 • 11.1.2021 - Corrigendum to Regulation (EU) 2018/848 regarding the list of ingredients, amending the text of Article 30(5) and 30(6) on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007.

  Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesine ilişkin Madde 30(5) ve 30(6)'nın metnini değiştiren ve 834/2007/EC sayılı Konsey Tüzüğünü yürürlükten kaldıran, bileşen listesine ilişkin (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğe ilişkin düzeltme.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.007.01.0053.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A007%3ATOC

 • 31.12.2020 - The Trade and Cooperation Agreement between the EU and UK, which includes organic products is now available.

  AB ve Birleşik Krallık arasında organik ürünleri de içeren Ticaret ve İşbirliği Anlaşması artık hazır.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

 • 13.11.2020 - Regulation (EU) 2020/1693 has been published postponing the implementation date of (EU) 2018/848 by one year to 1st January 2022. The regulation also amends all deadlines set in EU 848 including the dates of expiry of the current recognitions as in Annexes III and IV of EC 1235.

  (AB) 2018/848'in uygulama tarihini bir yıl erteleyerek 1 Ocak 2022'ye erteleyen (AB) 2020/1693 sayılı Tüzük yayımlandı. Tüzük ayrıca, EC 1235'in III ve IV sayılı Eklerinde yer alan mevcut tanımaların sona erme tarihleri de dâhil olmak üzere EU 848'de belirlenen tüm son tarihleri değiştirmektedir.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.381.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A381%3ATOC

  11.11.2020 - The amendment of EU 977/2020 applies from 1st October 2020 extends the allowances for remote inspections, with requirements for at least 5% additional/unannounced inspections and at least 2% sampling until 1st February 2021.

  AB 977/2020'de 1 Ekim 2020'den itibaren geçerli olan değişiklik, 1 Şubat 2021'e kadar en az %5 ek/habersiz denetim ve en az %2 örnekleme gereklilikleri ile uzaktan denetimler için izinleri uzatmaktadır.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?qid=1605167913566&uri=CELEX%3A32020R1667

 • 29.09.2020 - An amendment of EU 466 has been published, Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1341 of 28 September 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the period of application of temporary measures.

  Geçici tedbirlerin uygulama süresine ilişkin olarak (AB) 2020/466 sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 28 Eylül 2020 tarihli ve (AB) 2020/1341 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü yayımlanmıştır.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0002.01.ENG&toc=OJ:L:2020:314:TOC

 • 14.01.2020 - A new regulation amending Regulation (EC) No 1235/2008 regarding the rules for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance) has been published. The new Commission Implementing Regulation (EU) 2020/25 of 13 January 2020 main changes include an amendment to Article 11 to define the deadline for receiving applications for recognition as 30th June 2020 and updates to Annex III (list of ‘equivalent’ countries) and Annex IV (list of ‘equivalent’ control bodies).

  Üçüncü ülkelerden organik ürün ithalatına ilişkin kurallara ilişkin 1235/2008/EC sayılı Tüzüğü (AEA ile ilgili metin) tadil eden yeni bir tüzük yayımlandı. 13 Ocak 2020 tarihli ve 2020/25 sayılı yeni Komisyon Uygulama Tüzüğü (AB), 11. Maddede yapılan değişiklikle tanınma başvurularının alınması için son tarihin 30 Haziran 2020 olarak belirlenmesini ve Ek III ("eşdeğer" ülkeler listesi) ile Ek IV'te ("eşdeğer" kontrol kuruluşları listesi) yapılan güncellemeleri içermektedir.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0018.01.ENG&toc=OJ:L:2020:008:TOC

 • 29.09.2020 - An amendment of EU 466 has been published, Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1341 of 28 September 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the period of application of temporary measures. In effect extending the allowance for remote inspections until 1st February 2021.

  Geçici tedbirlerin uygulama süresine ilişkin olarak 2020/466 sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 28 Eylül 2020 tarihli ve 2020/1341 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü yayımlandı. Bu değişiklikle uzaktan denetimler için tanınan süre 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.314.01.0002.01.ENG&toc=OJ:L:2020:314:TOC

 • 14.01.2020 - A new regulation amending Regulation (EC) No 1235/2008 regarding the rules for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance) has been published. The new Commission Implementing Regulation (EU) 2020/25 of 13 January 2020 main changes include an amendment to Article 11 to define the deadline for receiving applications for recognition as 30th June 2020 and updates to Annex III (list of ‘equivalent’ countries) and Annex IV (list of ‘equivalent’ control bodies).

  Üçüncü ülkelerden organik ürün ithalatına ilişkin kurallara ilişkin 1235/2008/EC sayılı Tüzüğü (AEA ile ilgili metin) tadil eden yeni bir tüzük yayımlandı. 13 Ocak 2020 tarihli ve 2020/25 sayılı yeni Komisyon Uygulama Tüzüğü (AB), 11. Maddede yapılan değişiklikle tanınma başvurularının alınması için son tarihin 30 Haziran 2020 olarak belirlenmesini ve Ek III ("eşdeğer" ülkeler listesi) ile Ek IV'te ("eşdeğer" kontrol kuruluşları listesi) yapılan güncellemeleri içermektedir.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.008.01.0018.01.ENG&toc=OJ:L:2020:008:TOC

 • 23.03.2020 - Commission Delegated Regulation (EU) 2020/427 of 13 January 2020 amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain detailed production rules for organic products

  Organik ürünler için belirli ayrıntılı üretim kurallarına ilişkin 2018/848 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün (AB) Ek II'sini tadil eden 13 Ocak 2020 tarihli ve (AB) 2020/427 sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Tüzüğü

  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/427/oj

 • 18.12.2020 - Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2146 of 24 September 2020 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards exceptional production rules in organic production

  Organik üretimde istisnai üretim kurallarına ilişkin 2018/848 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tamamlayan 24 Eylül 2020 tarihli ve 2020/2146 (AB) sayılı Komisyon Yetkilendirilmiş Tüzüğü

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32020R2146

 • 31.03.2020 - Commission Implementing Regulation (EU) 2020/464 of 26 March 2020 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by Member States

  Organik ürünlerin üretimi ve Üye Devletler tarafından sağlanacak bilgiler amacıyla dönemlerin geriye dönük olarak tanınması için gerekli belgelere ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğünün uygulanmasına yönelik belirli kuralları ortaya koyan 26 Mart 2020 tarihli ve (AB) 2020/464 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/464/oj

 • TR-5262, Organik Tarım Kanunu - Türkçe
 • TR-5262, OrganikTarım Kanunu - İngilizce
 • TR-27676, Organik Tarım Yönetmeliği
 • NOP
 • JAS
 • İTU Yönetmeliği -27778
 • GlobalGap Genel Yönetmeliği
 • EC 834-2007
 • EC 889-2008
 • AB Organik Tarım Mevzuatı kapsamında 10.08.2023 tarihine kadar güncellenen yönetmelikler